Imprint

Provider
Jet-Loader ®
Erik Kwanten
Jana Machackova
Emiel Vlieberghlaan 21
Nolimpark 1715
3900 Overpelt
Belgium

Contact

Tel. +32 / 0471054175
email: sales@jet-loader.com
www.jet-loader.eu

Verkoopsvoorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Jet Loader: BVBA Jet Loader, met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Emiel Vlieberghlaan 21 (Nolimpark 1715) met ondernemingsnummer 829.228.848.
Klant: elke natuurlijke- of rechtspersoon die in een contractuele relatie staat met Jet Loader

2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, bestelling, en overeenkomst tussen Jet Loader en de Klant.
Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Jet Loader, wordt de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enige verwijzing door de Koper naar haar eigen algemene voorwaarden wordt als niet geschreven beschouwd.

3. De geleverde goederen zijn kontant betaalbaar te Overpelt, op factuurdatum, zonder korting, tenzij deze uitdrukkelijk op de factuur werd aangeduid. Eventuele klachten dienen binnen 8 dagen te geschieden bij aangetekende brief.

4. In geval van niet betaling op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling intresten verschuldigd ‡ 12% per jaar tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal - eveneens van rechtswege- een forfaitaire schadebeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.

5. De leveringstermijnen worden nooit uitdrukkelijk gewaarborgd. Zij worden eenvoudig bij wijze van aanduiding gegeven en door Jet Loader in de mate van het mogelijke nagekomen. Vertragingen geven de koper geen recht de bestelling te annuleren of de koop te verbreken. Zij kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of tot betaling van om het even welke schadevergoeding.

6. Herstellingen aan de aanhangwagens die onder garantie vallen, zullen door Jet Loader gebeuren in haar magazijn te Overpelt. De garantie geldt binnen de Europese Unie, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de elders opgetreden defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc...)

7. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Jet Loader tot ze volledig betaald zijn.

8. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Jet Loader territoriaal bevoegd.

9. Tevens is het mogelijk dat de op de site getoonde afbeeldingen, maten en gewichten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aan de inhoud hiervan kan ook geen enkel recht ontleend worden door wie dan ook.

10. Jet Loader spant er zich voor in de inhoud van haar webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

11. Het opnemen van links naar ÈÈn of meerder andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring